21 වන සියවසට ආ ” ස්පොටි රොබෝ ” සුනඛයා

21 වන සියවසට ආ ” ස්පොටි රොබෝ ” සුනඛයා

බොස්ටන් ඩයිනැමික් ආයතනය බොස්ටන් ඩයිනැමික් ආයතනය ඇමරිකාවෙි මැසචුසේටිස් තාක්ෂණ ආයතනයේ ශාඛාවක් ලෙෂ 1992 දී ආරමිභ කෙරිණි. ඉංජිනේරු සහ රොබෝ නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන බොස්ටන් ඩයිනැමික්ල ජංගම රොබෝ්වරුන් නිපදවන රොබෝ තාක්ෂණය සමිබන්ධයෙන් අභියෝගවලට මුහුණ දෙන ලෝකයේ ප්‍රධාන...